Komplexné riešenia pre rozvoj Vášho biznisu

Našou ambíciou je, aby sa klient rozhodol správne, včas a na základe objektívnych a čo najkomplexnejších informácií. Spoločný úspech v tomto ohľade je založený na vysokej odbornosti, bohatých skúsenostiach a všestrannosti nášho tímu.

Posudzovanie projektov

Projekty klientov môžu byť časom niekedy menej spojené s hlavnými aktivitami spoločnosti.

Povedzme, že dosiahnete určitú úroveň vo Vašom obchodnom úsilí alebo sa stretnete s projektom, ktorý nesúvisí s Vašimi hlavnými obchodnými aktivitami. Zvyčajne môžete mať nejakú predstavu o spracovaní dokumentácie a úkonoch, ktoré podporia Váš záujem o projekt, avšak nie ste si istí a plne presvedčení o každom postupe, a to môže Váš projekt predčasne ukončiť.

Toto je veľmi častá situácia, keď naše znalosti a skúsenosti sú neoceniteľné a vyhľadávané mnohými organizáciami.

Máme štruktúry a postupy na prípravu a spracovanie Vášho projektu vo všetkých aspektoch a v súlade s legislatívnymi predpismi regiónu až po úspešnú záverečnú fázu.

Spolu s Vami a jednotlivo pracujeme na analýze zámeru. Na začiatku sa zvyčajne zameriavame na ekonomické prostredie, v ktorom sa projekt nachádza. Technické zhodnotenie projektu potom sleduje výsledné parametre, realizovateľnosť, technické obmedzenia, príležitosti a trendy v technických riešeniach na globálnej úrovni.

 

Naši klienti majú chuť rásť. Tento rast sprevádzajú aj investície do nových projektov.

Biznis poradenstvo

Skutočnosťou je, že naše biznis poradenstvo sa týka tých oblastí, ktorým sa klient jednoducho nechce venovať a chce ich zveriť niekomu, o koho profesionalite nepochybuje. Dôvody sú rôzne. Nemá personálne kapacity na pokrytie niektorej oblasti alebo sa jedná o krátkodobú zmenu.

Spektrum služieb, ktoré v tejto oblasti ponúkame je široké, no našou zásadou je, aby sme aj na relatívne úzko špecializovaný problém nahliadali komplexne. Samotné riešenie tak môže zahŕňať aj zdanlivo nesúvisiace oblasti.
Pre konkrétnosť, pomerne častým aspektom poradenstva je oblasť kontrolingu. Nie kontroly ako takej, ale celého systému, ktorý dokáže v krátkom čase dať odpoveď na to, v akom stave spoločnosť je a akým smerom by sa mala uberať tak, aby napĺňala očakávania svojich akcionárov.

Biznis poradenstvo je oblasťou, ktorú naši klienti využívajú najčastejšie.

Využívajú naše bohaté skúsenosti v rôznych obchodných oblastiach, aby dosiahli úspech vo vlastnom podnikaní.

Poradenstvo a manažment

Pre našich klientov poskytujeme aj typ poradenstva, ktorý je veľmi úzko zameraný. Jedná sa o vysoko odborné poradenstvo zamerané na cielenú oblasť, ktorú naši klienti musia riešiť.

Disponujeme odborníkmi a sme schopní zostaviť tímy, ktoré sa dokážu vysporiadať aj so špecifickými zadaniami. V takýchto prípadoch sme pre našich klientov nezriedka prvou voľbou.

Okrem riešenia osobitého problému, s ktorým sú naši klienti konfrontovaní, totiž dávame garanciu toho, že navrhované riešenie bude komplexné a v kontexte reálií nášho klienta. V mnohých prípadoch takto vznikajú zmiešané tímy našich poradcov a zástupcov klienta, čoho výsledkom sú potom veľmi efektívne riešenia.

S ohľadom na diskrétnosť, ktorou sme voči našim klientom viazaní a ktorú si ctíme, nie je možné uvádzať konkrétne príklady, no najviac prípadov, kde sme vedeli byť pre našich klientov oporou, boli zadania z oblasti energetiky a developerských projektov.

Sme schopní zostaviť tímy, ktoré sa dokážu vysporiadať aj so špecifickými zadaniami.

Účtovné služby a predikčný rast

Poskytovanie služieb externého účtovníctva je pomerne bežne využívanou službou. Naša spoločnosť poskytuje tieto služby nielen v štandarde, ktorý je na trhu bežný (vedenie účtovníctva, personálna a mzdová agenda, dane), ale aj v súčinnosti s ďalšími typmi poradenstva, ktoré naši klienti využívajú.

Najčastejšie ide o podporu a synchronizáciu s oblasťou kontrolingu, nákladového riadenia, riadenia ľudských zdrojov, podporou riadenia rozvoja spoločnosti, riadenia cash flow a ďalších.

Poskytovanie účtovných služieb vnímame ako významný nástroj riadenia, ktorého výhody sú pri správnom použití nespochybniteľné. V kombinácii s ďalšími inštrumentmi (cash flow, riadenie aktív, atď.) a ich vzájomnom zladení vedia poskytovať silný nástroj na efektívne riadenie spoločnosti jej manažmentom.

Účtovné služby poskytujeme aj v súčinnosti s ďalšími typmi poradenstva, ktoré naši klienti využívajú.

Právne služby – ochrana Vašich záujmov

Sme presvedčení, že je dôležitejšie problémom predchádzať ako ich riešiť.

Pre našich klientov pripravujeme riešenia, ktoré musia byť kompatibilné nielen z ekonomického a technického, ale aj z právneho pohľadu.

Zabezpečujeme, ako dôležitú súčasť komplexnej starostlivosti, právne služby v spolupráci s renomovanými právnymi kanceláriami.

Dôraz kladieme na individuálne potreby klientov s cieľom zaistiť profesionálne právne poradenstvo v akejkoľvek situácii.

Pripravujeme riešenia, ktoré sú kompatibilné z ekonomického, technického a právneho pohľadu.

Marketingové služby

Iba pochopením cieľov, stratégie a obchodnej politiky spoločnosti je možné efektívne a cielene využívať marketingové nástroje.

Preto sú naši konzultanti nápomocní klientom pri definovaní, plánovaní, ale aj realizácii marketingu vo všetkých stupňoch jeho tvorby, počnúc definovaním marketingovej stratégie, tvorbe marketingového plánu, definovaní marketingového rozpočtu, príprave samotného mediálneho plánu (s využitím a výberom tých nástrojov, ktoré sú najúčinnejšie vzhľadom na očakávania a ciele), až po pomoc pri samotnej realizácii (grafický dizajn, tvorba webu, online marketing) a aj meraní efektívnosti marketingu (aké sú finančné a nefinančné výsledky vynaložených zdrojov).

Pre našich klientov je poskytovanie marketingového poradenstva ako súčasti celého komplexu služieb oceňovanou pomocou. Nakoľko v previazaní s ďalšími aspektmi poradenstva (ekonomickými, finančnými, právnymi) im zabezpečujú komfort, a v neposlednom rade posilňujú vzájomnú dôveru v našom vzťahu.

Marketing ako nástroj presadzovania stratégie je významnou súčasťou obchodnej politiky úspešnej spoločnosti.

Staňte sa naším klientom

Riešenie v kocke – komplexne – profesionálne – a diskrétne